พระประจำวันเกิด ตามความเชื่อคือสวดมนต์บูชา พระประจำวันเกิด ที่คอยปกป้องรักษา คุ้มครองเรา เสริมสิริมงคล แคล้วคลาด ปลอดภัย ปัดเป่าเรื่องร้าย จากร้ายให้กลายเป็นดี แล้วพระประจำวันเกิดมีปางอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ผู้ที่เกิด วันอาทิตย์

พระประจำวันเกิด ปางถวายเนตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ
คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม
นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

- Advertisement -

(สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล)

ผู้ที่เกิด วันจันทร์

พระประจำวันเกิด ปางห้ามสมุทร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

- Advertisement -

(สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง)

ผู้ที่เกิด วันอังคาร

พระประจำวันเกิด ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน

 

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี)

- Advertisement -

ผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางวัน)

พระประจำวันเกิด ปางอุ้มบาตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 17 จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่งๆขึ้นไป)

ผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางคืน)

พระประจำวันเกิด ปางป่าเลไลย์

- Advertisement -

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

(สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี)

ผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี

พระประจำวันเกิด ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

- Advertisement -

(สวดวันละ 19 จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป)

ผู้ที่เกิด วันศุกร์

พระประจำวันเกิด ปางรำพึง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์…

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน)

ผู้ที่เกิด วันเสาร์

พระประจำวันเกิด ปางนาคปรก

- Advertisement -

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

(สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน)

การสวดมนต์ นอกจากเสริมเรื่องสิริมงคลแล้ว ยังช่วยทำจิตใจให้สงบชั่วขณะ สมองปลอดโปร่ง ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและเหนื่อยล้าอีกด้วย

เรียบเรียงโดย คิดดี ใจมีสุข
อ้างอิง 1, 2

- Advertisement -